5 km (สมัครแล้ว 55.80%)

10 km (สมัครแล้ว 67.20%)

VIP (สมัครแล้ว 3.40%)

23 กุมภาพันธ์ 2563 10K = 05:00 น. 5K = 05:30 น. SWU

วิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม - อโศกร่วมใจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Countdown to Run

ภาพรวมของงาน

หลักการและเหตุผล


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2492 จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงสู่วิทยาลัยวิชาการศึกษา และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ว่า ศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบันประกอบด้วยคณะ วิทยาลัย และสถาบันซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลายศาสตร์สาขาวิชาในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัยก้าวหน้าผสานสัมพันธ์กับกระแสสากล และพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนแล้วนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังมีปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ อาทิ การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งได้ดำเนินงานในรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ และการจัดกิจกรรมบริหารวิชาการต่างๆ เป็นต้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดร่วมจัดโครงการวิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม - อโศกร่วมใจ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปณาครบรอบ 70 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมรับใช้สังคมด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชน รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความสามัคคีร่วมใจของชาวอโศกเพื่อพัฒนาย่านอโศก ตลอดจนจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมสืบไป

 

วัตถุประสงค์


1. เพื่อนำรายได้จัดตั้งเป็นกองทุนอโศกร่วมใจ ซึ่งเป็นกองทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ยากจน
2. เพื่อปรับภูมิทัศน์ย่านอโศกมนตรีให้สวยงามน่าอยู่และปลอดภัย
3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนย่านอโศกมนตรี
4. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์แนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ระยะทาง / ค่าสมัคร

ค่าสมัคร 5K = 500 บาท
ค่าสมัคร 10K = 600 บาท
VIP = 2,000 บาท

 

กำหนดการ


10K ปล่อยตัว 05:00 น.
5K ปล่อยตัว 05:30 น.
Cutoff 07:00 น.
 

สอบถามรายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
LINE@ : @70thSWURunning
Mail : run.triplei@gmail.com

รายละเอียดการสมัคร

ประเภทการแข่งขัน

5 km (จำกัด 3000 ท่าน)

10 km (จำกัด 2000 ท่าน)

VIP (จำกัด 500 ท่าน)

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร

27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

รับเสื้อและบิบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

21-22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 - 18:00 น.

วันแข่งขัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

23 กุมภาพันธ์ 2563 10K = 05:00 น. 5K = 05:30 น.

เส้นทางการแข่งขัน

swu

ของที่ระลึก

swu 5km
swu 10m
swu VIP
swu เหรียญรางวัล

สอบถามรายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
LINE@ : @70thSWURunning
Mail : run.triplei@gmail.com