ระยะทาง 4.5 กม. (4.5 Km.) (สมัครแล้ว 42.25%)

ระยะทาง 12.80 กม. (12.80 Km.) (สมัครแล้ว 81.86%)

ระยะทาง 21 กม. (21 Km.) (สมัครแล้ว 90.00%)

ระยะทาง 44 กม. (44 Km.) (สมัครแล้ว 39.40%)

5.9 km (สมัครแล้ว 0.00%)

10.5 km (สมัครแล้ว 4.00%)

23.5 km (สมัครแล้ว 0.00%)

VIP (สมัครแล้ว 0.00%)

5 km (สมัครแล้ว 55.80%)

10 km (สมัครแล้ว 67.20%)

VIP (สมัครแล้ว 3.40%)

5 km (สมัครแล้ว 58.00%)

10 km (สมัครแล้ว 64.00%)

22 km (สมัครแล้ว 81.20%)

44 km (สมัครแล้ว 69.00%)

Standard 3​K (สมัครแล้ว 2.62%)

Standard 10​K (สมัครแล้ว 10.00%)

VIP (สมัครแล้ว 7.29%)

VVIP (สมัครแล้ว 4.08%)

Standard 5K (สมัครแล้ว 0.09%)

Standard 10K (สมัครแล้ว 0.32%)

VIP (สมัครแล้ว 0.04%)

Countdown to Run

ภาพรวมของงาน

รายละเอียดการสมัคร

ประเภทการแข่งขัน

ระยะทาง 4.5 กม. (4.5 Km.)

ระยะทาง 12.80 กม. (12.80 Km.)

ระยะทาง 21 กม. (21 Km.)

ระยะทาง 44 กม. (44 Km.)

5.9 km

10.5 km

23.5 km

Standard 3​K

Standard 10​K

Standard 5K

Standard 10K

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

รับเสื้อและบิบ

วันแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขัน

ของที่ระลึก

สอบถามรายละเอียด