ระยะทาง 4.5 กม. (4.5 Km.) (สมัครแล้ว 42.25%)

ระยะทาง 12.80 กม. (12.80 Km.) (สมัครแล้ว 81.86%)

ระยะทาง 21 กม. (21 Km.) (สมัครแล้ว 90.00%)

ระยะทาง 44 กม. (44 Km.) (สมัครแล้ว 39.40%)

5.9 km (สมัครแล้ว 0.00%)

10.5 km (สมัครแล้ว 4.00%)

23.5 km (สมัครแล้ว 0.00%)

VIP (สมัครแล้ว 0.00%)

Countdown to Run

ภาพรวมของงาน

รายละเอียดการสมัคร

ประเภทการแข่งขัน

ระยะทาง 4.5 กม. (4.5 Km.) (จำกัด 400 ท่าน)

ระยะทาง 12.80 กม. (12.80 Km.) (จำกัด 700 ท่าน)

ระยะทาง 21 กม. (21 Km.) (จำกัด 700 ท่าน)

ระยะทาง 44 กม. (44 Km.) (จำกัด 500 ท่าน)

5.9 km (จำกัด 100 ท่าน)

10.5 km (จำกัด 100 ท่าน)

23.5 km (จำกัด 100 ท่าน)

VIP (จำกัด 100 ท่าน)

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร

รับเสื้อและบิบ

วันแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขัน

ของที่ระลึก

สอบถามรายละเอียด