ระยะทาง 4.5 กม. (4.5 Km.) (สมัครแล้ว 42.25%)

ระยะทาง 12.80 กม. (12.80 Km.) (สมัครแล้ว 81.86%)

ระยะทาง 21 กม. (21 Km.) (สมัครแล้ว 90.00%)

ระยะทาง 44 กม. (44 Km.) (สมัครแล้ว 39.40%)

5.9 km (สมัครแล้ว 0.00%)

10.5 km (สมัครแล้ว 4.00%)

23.5 km (สมัครแล้ว 0.00%)

VIP (สมัครแล้ว 0.00%)

5 km (สมัครแล้ว 51.17%)

10 km (สมัครแล้ว 62.10%)

VIP (สมัครแล้ว 3.40%)

Countdown to Run

ภาพรวมของงาน

รายละเอียดการสมัคร

ประเภทการแข่งขัน

ระยะทาง 4.5 กม. (4.5 Km.)

ระยะทาง 12.80 กม. (12.80 Km.)

ระยะทาง 21 กม. (21 Km.)

ระยะทาง 44 กม. (44 Km.)

5.9 km

10.5 km

23.5 km

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร

รับเสื้อและบิบ

วันแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขัน

ของที่ระลึก

สอบถามรายละเอียด